«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

جایی برای طرح و نقشه عملیات فرهنگی در عرصه جنگ نرم